Sluiten

Begin

Rond de Zuiderzee

Groot- en klein vuurlood voor de Suyderzeese vuurbakens met als wapen een burcht / toren - wapen met paal - monnik

Voor een kaart van de Suyderzee, klik hier

Het onderscheid tussen het groot- en het klein vuurlood is niet altijd even duidelijk aan te geven.
Een onderscheid kan worden gemaakt door de diameter van de touwcirkel / kralenlijst op de voorzijde te bepalen.
Voor grote loodjes varieert deze maat tussen de 22 en 26 mm, voor de kleine tussen de 15 en 18 mm.
De diameter van het grote lood zal rond de 34 mm zijn (tussen de 25 en 40 mm),
het kleine loodje zal een diameter hebben tussen de 25 en 30 mm.
Voor zover mij bekend heb ik dit aangegeven met een "G" of een "K" bij de diameter.

Type SC


Voorzijde: Drie vuurtorens, waarvan de buitenste met open vuur, in een geparelde binnencirkel.

A: SVYDER-ZEESEVUUR BAKENS

B: SVYDER-ZEESEVUUR-BAKENS• 

C: (SVYDER)ZEESEVUURBAKENS

D: · SVYDERZEESEVUUR-BAKENS

Omdat de stadswapens op de keerzijden niet altijd goed te herleiden zijn heb ik ze van deze drie steden samen gevoegd als type SC;
Keerzijde: Leeuw / waarboven stadswapen van;
Medemblik? (stadswapen met paal)

Muiden? (burcht / toren)

Monnikendam? (monnik)

nr.

jaar

Ø mm

G/K

Bijzonderheden
Bc

17(03)

    klop I, gevonden te Enkhuizen, colASC01
.

1705

35

G

klop Y - P, gegevens K.P.K., opmerkelijk groot lood
  1710     wapen van Monnikendam (? detail) boven de leeuw
  1710  50 G klop S - D (sierlijke letters)
  1711 30   klop I - T. Collectie NNC MA-00986. Detail stadswapen.
  1712   G klop S - D (sierlijke letters), colASC02
D.

1713?

27

K

klop I (?), collectie AK
  1714 32 G Muntenbodemvondsten gevonden in Friesland
  1714  30 G klop K - R Muntenbodemvondsten en Loden penningen- Méreaux groep Facebook
  1714  29 G geen klop! Collectie NNC GP-00615. Opmerkelijke "vlakke" uitvoering
 

1717

    klop S - G, colASC03
 

1720

    bron Bodemvondstenwereld.nl
  1720 23 K klop H - Y, gevonden gevonden in Noordwolde door Peter Veldhuizen. Toewijzing Muiden niet zeker, zie detail.
 

1728

    gevonden in Beetsterzwaag, klop H - I ?, bron Muntenbodemvondsten
C. 

1739

28

K

klop B - D, collectie N.I.S.A.
.

1744

31

  klop Y - V, A v.d. Brand → collectie AK
 

1745

    klop F - P, bron Bodemvondstenwereld.nl
.a

17(2?)3

33,5

  klop Y - I, veiling L. Schulman 7-1991 nr. 1390. Tekst kz: IN · HOLL:EN(jaar)WEST-V(:)L(T)(:)
  1735 34 G klop I - I, HAE veiling 72 16-11-2021 lot 1528. Collectie SC04
Ba

17(30?)

24

 K gevonden in Friesland, E. Messer → collectie AK
 

1745

25

 K klop K - I, 5,48 gram. Wapen onduidelijk, gevonden in Hollandse Rading en getoond op Bodemvondstenwereld
 

1746

25

 K klop P - I, 9,5 gram. Wapen onduidelijk, Bodemvondstenwereld


  I. Voor het grootfte, 't gene aan fcheepen boven de vyftig laften groot wordt gegeeven, be-
taalt ieder fchip van het Weft en Groenland komende drie guldens, doch van Vrankryk, Enge-
land en de Ooftzeee maar daarvan de helfte, en verbeldt op de eene zyde drie nieuwe opgerech-
te fteene vuurbaken; binnen dit omfchrift:


                                           
SUYDER-ZEESE VUURBAKENS.

Op de tegenzyde ziet men den Hollandfchen leeuw, onder het wapenfchild van Amsterdam,
binnen dit omfchrift, zynde het vervolg van 't voorige


                                           
IN HOLLANT EN WESTVRIESLANT 1701.

  II. Het tweede wordt gegeeven aan fcheepen, welken onder de vyftig laft groot zyn, en des jaar-
lyks daarvoor komende van het Wefte of Groenland dertig ftuyvers, doch van Vrankryk, Engeland
en de Ooftzee vyftien ftuyvers betaalen, en dewyl dit baakmerk, uytgezonderd zyne grootte, in
alles het eerfte gelyk is, zoo vereyfcht het geene byzondere befchryving.


Volledige omschrijving van de Suyderzeese Vuur Baken loodjes rond 1700

Sluiten

Begin